Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény előírja az érintettek előzetes tájékoztatást.

 
Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a GDPR-ben, illetve a hazai jogszabályokban meghatározott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve amennyiben nem ellentétes a hazai jogszabályait kell alkalmazni.
 
Telefonhívás, írásbeli, illetve elektronikus kommunikáció során az adatkezelőre vonatkozó információn és az adatkezelés céljának ismertetésén túl jelen tájékoztatóra hivatkozunk.
 

 

JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA 

 

    1. ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE 
    2. A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI
    3. ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK
    4.1 A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok
    4.2 A Társaság által biztosított szolgáltatással összefüggő adatkezelések
    4.3 A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése
    4.4 A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés
    4.5 Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés
    5 MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK ADATAI VÉDELMÉBEN?
    6 MILYEN JOGOK ILLETIK MEG SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE SORÁN?
    7 ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK
 

 

1. ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGE 
 
Az adatkezelő megnevezése (a továbbiakban: Társaság):  CREO Építő Kft.
székhely (postai cím): 1036 Budapest, Lajos utca 117. 3. emelet 18. 
cg. 01-09-937592, adószám:  22654384-2-41
honlapcím: https://creoe.hu/
e-mail cím: info@creoe.hu
telefonszám: +36-20-332-7589
képviselő: Papp Gábor ügyvezető
 

 

2. A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI 
 
Adatfeldolgozó, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére átadjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, titoktartási és biztonsági intézkedéseinkkel összhangban dolgozzák fel a számunkra. Az adatfeldolgozókról a következő tájékoztatást adjuk: 
 
Cégnév             Cím                                                  Tevékenység
                                                                                    könyvelés
                                                                                    számlázási rendszer
                                                                                    vállalatirányítási rendszer
                                                                                    Postai tevékenység
                                                                                    webtárhely szolgáltató
                                                                                    ügyfélnyilvántartás
 
3. ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK 
 
A társaság a jelen tájékoztatóban szereplő adatokat maga gyűjti, az adatok kezelését a következő célokból végzi, a megadott céltól eltérő adatkezelést – amennyiben külön feltüntetésre nem kerül – nem végez:
 
4.1 A társasággal való kapcsolatfelvétel körében kezelt adatok
A társaság honlapján a felhasználók kapcsolatfelvételi űrlapot töltenek ki, abból a célból, hogy az érdeklődési körükbe tartozó szolgáltatásokról további információt kapjanak. Az űrlap kitöltése nem kötelező, egyéb esetben azonban az érintettnek nyilatkoznia kell, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul a jelen tájékoztatóban megadott adatainak, a tájékoztatóban szereplő célú kezeléséhez.
 
Az űrlapon megadott adatok az utolsó megkereséstől számított legfeljebb három hónapig tárolhatók a szerződéskötési szándék tisztázása érdekében, a megrendelésig, vagy a szerződés megkötéséig. Szerződés megkötése esetén az adatok kezeléséről a szerződésben kell rendelkezni, és a megelőző kapcsolatfelvétel alapján megismert adatokat a társaság törli. A társaság szerződéskötés hiányában az űrlapon megadott adatokat három hónapot követően törli.
 
A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során a társasághoz eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csak abban az esetben történhet meg, ha arra a társaságot jogszabály kötelezi.
 
Az érintettek elérésére alkalmasak adatait (mint például az e-mail cím és telefonszám) kizárólag kapcsolatfelvételi céljára vesszük igénybe. Az érintett által megadott e-mail címre marketing célból a jövőben üzenetet nem küldünk, telemarketing, remarketing célra nem használjuk.
 
Annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban helyes adatokat megadására került sor a kapcsolatfelvételi űrlapon, visszaigazoló üzenetet küldünk, amelyben tájékoztatást adunk arról, hogy megkeresését rögzítettük, amennyiben a megkeresés nem az érintettől származik (téves), úgy a válaszüzenetben megadott linken kezdeményezheti adatainak a törlését.
 
Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?
A kapcsolatfelvételi űrlapon a nevet, e-mail címet, adhatja meg, ezen túl az érdeklődési körébe tartozó szolgáltatásokról is tudomást szerzünk az üzenet tartalma alapján.
 
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
Az adatokra a szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés tartalmának meghatározása, felvilágosítás adása miatt van szükség.
 
Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?
Az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, mivel az érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást követően kéri meg, ami írásban rögzített hozzájárulást jelent. Hozzájárulás hiányában az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, mivel érdekünk, hogy a szoláltatásaink iránt érdeklődő személyeket megfelelő tájékoztatással lássuk el, a későbbi esetleges szerződéskötés érdekében. Tekintettel arra, hogy nyilvános elérhetőségünk megkeres bennünket, így feltételezzük, hogy önnek is érdekében áll az ön által választott kommunikációs csatornán keresztül történő megfelelő tájékozódás.
 
Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon, illetve szerződésen, megadása nem kötelező, a kapcsolati adatok hiányában azonban nem tudunk önnek felvilágosítást adni szolgáltatásunkról.
 
Továbbítjuk-e a személyes adatokat?
A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.
 
Meddig tároljuk az adatokat?
Az adatok tárolása 3 hónapig történik, amennyiben szerződés megkötésére nem kerül sor.
 
Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?
Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében.
 
Adatkezelés kockázata:
A kapcsolattartói adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, amelynek keretében az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok szerint jár el.
 
4.2 A Társaság által biztosított szolgáltatással összefüggő adatkezelések:
A társaság által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a társaság magánszeméllyel, egyéni vállalkozóval, őstermelővel szerződést köt, amely szerződésben külön adatvédelmi tájékoztatásra kerül sor a kapcsolattartói adatok kezelésére vonatkozóan.
 
Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?
A szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódóan a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelhetőek, így a természetes személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve), lakcím, személyi igazolvány szám, adószám, számlázási cím, bankszámla szám, ingatlanra, épületre vonatkozó adatok.
 
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
    a szolgáltatás hatékony nyújtása
    a szerződés tartalmának meghatározása,
    a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése
    a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
    felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével     kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos     információk, hírlevelek, rendelés visszaigazolások, stb.),
    az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó előzményeit megőrizzük, és a korábban Ön által     igénybe vett szolgáltatás adatait felhasználjuk annak érdekében, hogy olyan szolgáltatást     ajánljunk Önnek, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt.
Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz a szerződés maga.
 
Adatszolgáltatás alapja: szerződésen alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudunk szerződést kötni, mivel nem tudjuk azonosítani Önt.
 
Továbbítjuk-e a személyes adatokat?
Futárszolgálat, illetve Postai szolgáltató részére a kézbesítési adatokat átadjuk. Adózási, könyvelési célból a könyvelési tevékenységet végző társaság részére a bizonylaton szereplő személyes adatokokat átadjuk.
 
Meddig tároljuk az adatokat?
A személyes adatok szolgáltatás fennállását követő 5 évig, számviteli bizonylatokat 8. év végéig, a számviteli iratok megőrzése céljából.
 
Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.
 
Adatkezelés kockázata:
A szerződéses adatok kezelését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében fokozottan ügyel az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására a szerződéses adatok elvesztése, megsemmisülése, megváltozása, jogosulatlan közlése, hozzáférés megakadályozása érdekében megfelelő szoftvert alkalmaz. Az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot tett személyek jogosultak.
 
4.3 A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítése
A szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a társaság számlát, meghatározott esetben szállítólevelet, készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylatot állít ki magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő részére is.
 
Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?
A társaság által kiállított számviteli bizonylathoz személyes adatok (név, cím, számlázási név, cím) kezelése szükséges.
 
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
Az adatkezelés célja a fizetésre kötelezett azonosítása, a fizetési kötelezettség megállapítása és a számla kézbesítése.
 
Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?
A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése. Ezt a jogi kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § és 169. § (2) bekezdése határozza meg.
 
Továbbítjuk-e a személyes adatokat?
Az adatok kizárólag a pénzügyi bizonylatok a társaság könyvelője, illetve az ellenőrzésére felhatalmazottak részére továbbíthatóak.
 
Meddig tároljuk az adatokat?
Az adatkezelés ideje a szigorú számadási bizonylatok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint 8 év.
 
Adatszolgáltatás alapja: jogszabályon alapul, megadása kötelező, hiányában nem tudunk jogszabályi kötelezettségünknek eleget tenni.
 
Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.
 
Adatkezelés kockázata:
A számlázási adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, a társaság az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai szerint jár el.
 
4.4 A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés
A társaság honlapján a felhasználói élmény fokozása céljából cookie-kat alkalmaz. A társaság honlapja egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlok, ún. cookie-k, azaz ’sütik’ kerülnek a látogató számítógépére. Ennek megtörténtéről a látogató nem kap külön további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
 
Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenység meggátolható, ennek pontos módjáról a látogató böngészőjének útmutatója igazítja el.
 
Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?
A honlap meglátogatásával az érintett IP címét és számítógépének egyes adatait tartalmazó naplófájl készül.
 
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
Megőrizzük és értékeljük a weboldalunkon tett legutóbbi látogatásaival kapcsolatos adatokat, valamint elemzési célokból azt, hogyan böngészett a weboldalunk különböző részei között, hogy megértsük, hogyan használják az emberek a weboldalunkat, és ezáltal még praktikusabbá tegyük a használatát.
 
Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a társaság jogos érdeke, melyet a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatást tartalmazó felugró ablakban, az „Elfogadom” gombra kattintással ad meg.
 
Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon, illetve szerződésen, megadása nem kötelező, hiányában a honlap nem fog megfelelően működni, korlátozottan lesz használható.
 
Továbbítjuk-e a személyes adatokat?
Nem. Amennyiben a társaság online marketing tevékenységet folytat, vagy erre vonatkozóan szerződést köt, úgy a cookie adatok segítségével az érintett követésére, remarketing tevékenységre van lehetőség. A cookie adatok ilyen célú kezelésére a társaság weboldalán külön hozzájárulást kell kérni.
 
A honlap látogattottságnak ellenőrzése és a honlap optimalizálása érdekében a Google LLC személyes adatot nem tartalmazó statisztikát készít. (A GOOGLE LLC biztonságos harmadik országnak tekinthető. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI)
 
Meddig tároljuk az adatokat?
A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.
 
Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?
Statisztikai szempontú adatkezelés történhet az érdeklődők számának, meghatározása érdekében.
 
Adatkezelés kockázata:
A cookie adatok kezelését a társaság alacsony kockázatúnak értékeli, az adatvédelmi szabályzatban és az adatfeldolgozó megfelelő kiválasztásával ügyel az adatok megfelelő kezelésére, biztonságára az érintettek részére külön tájékoztatót is alkalmaz.
 
4.5 Az önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés
A társaság személyi állományába jelentkező személyek önéletrajzukat megküldik a társaság részére. Az önéletrajzok részben a társaság által meghirdetett álláshelyre, más esetekben konkrét pályázatra való jelentkezés nélkül érkeznek.
 
Sor kerül-e személyes adatok kezelésére?
Az önéletrajzok általában a pályázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat, képzettségre, korábbi foglalkoztatásra utaló adatokat, valamint olyan adatokat tartalmaz, melyet az érintett rendelkezésre bocsát.
 
Konkrét álláshelyre kiírt pályázat esetén, amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel történő személyes interjúra is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást.
 
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
Az adatkezelés célja a társaság állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése. A pályázó hozzájárulást adhat ahhoz, hogy a társaság önéletrajzát 1 évig megőrizze, amennyiben ezen időben a társaságnál a megpályázott, vagy a pályázó által betölteni kívánt pozíció megüresedik.
 
Miért jogosult a társaság a személyes adatok kezelésére?
Az álláspályázatokra benyújtott önéletrajzok tekintetében adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján, mivel az adatkezelés szerződés (jelen esetben a munkajogviszonyt létesítő szerződés ennek minősül) megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A fel nem vett személyek esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján legfeljebb 3 hónapig kezelhetőek az önéletrajzok, az önéletrajznak tartalmazni kell arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy
 
„a pályázó jelen tájékoztatót megismerte, azt elfogadja és hozzájárul személyes adatainak
    -a pályázat elbírálásáig/ vagy 
    -egy évig nyilvántartási céllal történő (megfelelő aláhúzandó) kezeléséhez”. 
 
Nyilatkozat hiányában a társaság kizárólag azt vizsgálja meg, hogy aktuálisan a pályázó által megjelölt munkakörben foglalkoztatható-e, amennyiben nem, a társaság a pályázati anyagot törli, vagy kérés esetén a pályázó részére visszaküldi.
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás azonban nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a pályázati anyagot megsemmisíti, vagy kérés esetén a pályázó részére visszaküldi.
 
Adatszolgáltatás alapja: nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének nem előfeltétele, nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a felvételi eljárásban nem vehet részt.
 
Továbbítjuk-e a személyes adatokat?
Nem.
 
Meddig tároljuk az adatokat?
Konkrét pályázatra történő jelentkezés esetén a pályázatban foglaltak szerint, a cél megvalósulásáig, legfeljebb három hónapig. A társaság személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát a megpályázni kívánt pozíció betölthetőségének soron kívüli vizsgálatáig kezeli. Ezt követően a postán érkezett vagy személyesen benyújtott iratot a társaság visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli. A három hónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat a társaság megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi. Az álláspályázat eredményéről abban az esetben is tájékoztatjuk, amennyiben nem Önt kívánjuk foglalkoztatni.
 
Történik-e az eredeti céltól eltérő további adatkezelés?
Mivel adatvédelmi incidens esetén, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket kötelezően tájékoztatja, adatvédelmi incidens esetén a fenti kötelezettség teljesítése érdekében az értesítés megküldése céljából szintén sor kerülhet adatkezelésre a név és email-cím tekintetében, a GDPR 34. cikkében foglaltak alapján.
 
Adatkezelés kockázata:
Az önéletrajzok kezelését a társaság közepes kockázatúnak értékeli, amelynek keretében fokozottan ügyel az adatvédelmi szabályzatban foglaltak megtartására az önéletrajzok elvesztésének, megsemmisülésének, megváltozásának, jogosulatlan közlése, hozzáférés megakadályozása érdekében. A társaság az érintetti jogok biztosítása érdekében külön tájékoztatót alkalmaz, az adatok kezelésére titoktartási nyilatkozatot tett személyek jogosultak.
 

 

 
5. MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZUNK ADATAI VÉDELMÉBEN?
 
A társaság számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett szervereken és a társaság által igénybe vett beléptető rendszert üzemeltető társaság felhőtárhelyén találhatók meg.
 
A társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket és szoftvereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
    a jogosultak számára hozzáférhető; 
    hitelessége és hitelesítése megfelelő;
    a változatlansága biztosított;
    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.
A társaság olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
A társaság az adatkezelés során megőrzi
    a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
    a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen;
    a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon férni a     kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A társaság informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 
Tájékoztatom, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek, amellyel szemben a társaság megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszereket naplózza annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét, az adatkezelés körülményeit. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Társaság azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Társaságnak. A Társaság ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
 
A Társaság kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Társaság általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Társaság nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
 
A Társaság valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.
 

 

6. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE SORÁN? 
 
Az egyes jogok ismertetését követően táblázatban is megjelenítjük az egyes adatkezelésekhez kapcsolódóan gyakorolható jogokat.
 
Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy a társaságnál érdeklődjön, és választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
 
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, a társaság azt díjmentesen rendelkezésére bocsátja.
 
Az érintett által kért további másolatokért a társaság a közérdekűadat-megismerési igényekre vonatkozó költségtérítési szabályok szerint díjat számolhat fel. A költségtérítés lehetséges mértékéről az adatkezelő a kapcsolatfelvételkor tájékoztatást ad.
 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.
 
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető.
 
Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az azonosító adatok változását igazolni kell.
 
A társaság kéri, hogy az adatváltozás bejelentésére haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kerüljön sor.
 
Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
 
A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó.
 
A társaság a törlési kérelem elbírálásáig az adatkezelést korlátozza.
 
A hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
Adatkezelés korlátozása: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést:
 
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
a társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Adatkezelés elleni tiltakozás: A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén a társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Az érintett hozzájárulásán, szerződésen és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.
 
Az érdekmérlegelési teszt eredményéről a társaság székhelyén érdeklődhet.
 
Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult az általa a társaság rendelkezésére bocsátott adatait megkapni  tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban  jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és a társaság az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli. 
 

 

7. ADATKEZELÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK 
 
Érintetti jog megnevezése Mely adatkezelések esetén gyakorolható?
Hozzáférés – tájékoztatás Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatokSzerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatokSzerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelésCookie-kal kapcsolatos adatkezelésÖnéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelésA társaság objektumainak térfigyelő kamerás védelmeBeléptető rendszer alkalmazása
Hozzáférés – másolat Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatokSzerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatokSzerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelésÖnéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelésA társaság objektumainak térfigyelő kamerás védelmeBeléptető rendszer alkalmazása
Helyesbítés Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatokSzerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatokSzerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelésÖnéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés
Törlés Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatokÖnéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés korlátozása Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatokSzerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatokSzerződéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozó adatkezelésÖnéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelésA társaság objektumainak térfigyelő kamerás védelmeBeléptető rendszer alkalmazása
Adatkezelés elleni tiltakozás Kapcsolatfelvétel körében kezelt adatokSzerződés megkötéséhez kapcsolódóan kezelt adatokA társaság objektumainak térfigyelő kamerás védelmeBeléptető rendszer alkalmazása
Adathordozhatósághoz való jog Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.
A jogok az Ön megfelelő azonosítását lehetővé tevő kérelem társaság részére történő eljuttatásával gyakorolhatók. A 16 év alatti érintett jogainak gyakorlásához törvényes képviselőjének eljárása, engedélye szükséges.
 
A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében a társaság további információkat kérhet.
 
A társaság, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 
A társaság az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést, amelynek tényéről és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.
 
Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga:
 
Ha Önnek a társaság által kezelt adataival kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy véli, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérem elsődlegesen a társaság adatvédelmi tisztviselője felé jelezze.
 
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, Ön a GDPR 77. cikke és az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 23. § szerint, valamint a GDPR 79. cikke és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján akár lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu